Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu
header image
 

Statut Szkoły

Załącznik do uchwał Zarządu Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’ nr 3

Statut
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łuszczaczu

Podstawa Prawna
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów (Dz. U. Nr 61 z 2001 r. poz. 624 z późniejszymi zmianami)
3. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. 2010, 156, poz. 1047)
5. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów, egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz.1046 )
6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miejscowości Łuszczacz i Róża

l. Postanowienia ogólne

§1

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu jest szkołą założoną i prowadzoną przez Stowarzyszenie „Zawsze Razem’’- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Łuszczacz i Róża, Łuszczacz 1, 22-672 Susiec(wpis do rejestru –z dnia 29 lutego 2012r. ; KRS 0000412992)
2. Siedzibą szkoły jest budynek w Łuszczacz 1

§2

Program kształcenia jest dostosowywany do przepisów prawa oświatowego, obowiązujących szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej.

§3
1. Podstawą prawną działalności Szkoły jest wpis do ewidencji szkół niepublicznych dokonany przez Kuratora Oświaty oraz niniejszy Statut.
2. Pedagogiczny nadzór nad działalnością Szkoły sprawuje właściwy Kurator Oświaty zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o systemie oświaty.

§4
1.Cykl kształcenia w Szkole trwa 6 lat. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny.
2. Nauczanie odbywa się w języku polskim.
3. Ze względu na trudne warunki demograficzne nauczanie może odbywać się w oddziałach łączonych. Oddziały z liczbą uczniów mniejszą niż 15 można łączyć z oddziałem niższym lub wyższym na tym samym etapie edukacyjnym (0-III, IV-VI).
4.W szkole istnieje możliwość podziału oddziałów I-III w przypadku przyjęcia 26 i kolejnych uczniów po rozpoczęciu zajęć w danym roku szkolnym .
5. W szkole można zatrudnić asystenta nauczyciela .

II. Cele i zadania szkoły

§5

Szkoła wychowuje uczniów w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelności i tolerancji, ulepszania otaczającej rzeczywistości i szacunku dla człowieka. Przyjęty system wychowawczy otwiera uczniów na problemy współczesnego świata, uwrażliwia na prawdę, sprawiedliwość i pokój.

§6

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu zapewnia uczniom możliwość rozwijania poznawczej wnikliwości, odkrywania i rozwijania własnych uzdolnień; mobilizuje do posługiwania się nabytą wiedzą i uczy prawidłowego wartościowania.

§7
1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu realizuje zadania określone dla tego typu szkół w ustawie o systemie oświaty i odpowiednich przepisach wykonawczych.
2. W działalności dydaktycznej i wychowawczej dyrektor Szkoły i nauczyciele mogą stosować rozwiązania autorskie, po ich zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
3. Szkoła realizując cele i zadania, o których mowa w ust. 1:
a. wspomaga pełen rozwój uczniów,
b. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
c. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i uczestnictwa w zajęciach
d. sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej.
4. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnosi jakości pracy szkoły i jej rozwój organizacyjny.
5. Powyższe działania dotyczą:
1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
5) zarządzania szkołą lub placówką.

§8

Nauczyciele mają prawo nauczać według metod nauczania wybranych przez siebie i zgodnych z uchwałami Rady Pedagogicznej, przestrzegając zasad etyki zawodowej, przy zachowaniu wartości określonych w par. 6 i 7 niniejszego Statutu.

§9

Statutowe cele i zadania realizowane są w działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej.

§10

Szkoła wypełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, które stanowią:
a. obowiązek realizowania programów nauczania uwzględniających podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących,
b. obowiązek stosowania ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów,
c. obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych,
d. obowiązek zatrudniania nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

1.Szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

2.Szkoła zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 811);

§11

Uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły, przedstawiciele Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’, absolwenci oraz inne osoby związane ze Szkołą tworzą społeczność szkolną.
§12

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, z zarządem Stowarzyszenia, z organizacjami społecznymi i kulturalnymi oraz władzami samorządowymi.
III. Organa Szkoły
§13
1. Organami Szkoły są:
a. Rada Rodziców,
b. Dyrektor,
c. Rada Pedagogiczna,
2. W Szkole może działać Samorząd Uczniowski

§14
Rada Rodziców
1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Zasady wyboru Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty.
3. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
4. Rada Rodziców składa się co najmniej z siedmiu osób, w tym co najmniej dwóch będących członkami Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’ .
5. Wybory do Rady przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
6. Pracami Rady Rodziców kieruje Przewodniczący Rady.
7. Rada rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną ,Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i gminnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
8. Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczania określa regulamin Rady.
9. Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należą przede wszystkim:
a. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
b. współpraca ze środowiskiem lokalnym;
c. wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole;
d. udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu i organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole;
e. występowanie do Dyrektora Szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;
f. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programów działania szkoły w zakresie wychowania oraz profilaktyki;
g. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w art. 34 ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty;
h. opiniowanie wybranych zestawów programu nauczania;
i. zatwierdzanie przygotowanego przez Dyrektora kalendarza roku szkolnego
j. zatwierdzanie rocznego planu pracy szkoły i przyjmowanie sprawozdań z wykonania poprzednich planów;
k. rozpatrywanie wszelkich spraw zgłoszonych Radzie przez Zarząd Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’ lub pozostałe organa szkoły;
l. składanie wniosków do Zarządu Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’ w sprawie powołania i odwołania Dyrektora szkoły.
m. ustalanie wysokości składek
10. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka są zobowiązania do terminowego uiszczania uchwalonych składek w terminie ustalonym przez Radę Rodziców.
11. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez prezesa Stowarzyszenia „Zawsze Razem”;
4) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
5) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
6) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty);
7) występowanie rady rodziców do dyrektora szkoły podstawowej z wnioskiem o niedzielnie oddziału klas I-III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie roku szkolnego.
§15
Dyrektor
1. Dyrektora powołuje i odwołuje zarząd Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’.
2. Dyrektor kieruje pracami Szkoły, a w szczególności:
a. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz
b. sprawuje nadzór pedagogiczny i przewodniczy Radzie Pedagogicznej
c. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
d. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji e.układa plan pracy Szkoły i jest odpowiedzialny za jego wykonanie
f. przygotowuje arkusz organizacyjny Szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego i przedstawia go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców oraz do zatwierdzenia Zarządowi Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’
g. prowadzi planową działalność hospitacyjną;
h. prowadzi określoną szczegółowymi przepisami dokumentację Szkoły, a w szczególności dotyczącą przebiegu nauczania i zatrudniania pracowników,
i. organizuje przyjęcia uczniów,
j. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’ podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów
3.Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowy bieg życia szkolnego, za kierunek wychowawczy i za przestrzeganie obowiązujących przepisów.
4.Dyrektor przedstawia okresową informację z działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły Zarządowi Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’ oraz Radzie Rodziców

§16
1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 2.Ustala zakres obowiązków pracowników Szkoły .
3. Zatrudnia i zwalnia pracowników w porozumieniu z zarządem Stowarzyszenia uwzględniając potrzeby szkoły i zadania statutowe.
4.Dyrektor za zgodą Zarządu Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’ może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
5. Dyrektor wnioskuje do Zarządu Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’ w sprawach premiowania i przyznawania nagród rzeczowych oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
6.Dyrektor zapewnia w miarę możliwości bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa zajęciach organizowanych przez szkołę.
7.Dyrektor odpowiada za majątek szkoły, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie w ramach istniejących możliwości.
8. Dyrektor ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:
a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
9. Dyrektor podaje corocznie w terminie do dania zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
10. Dyrektor ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów .
11. Dyrektor wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;
12. Dyrektor ustala zasady gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych; (….)
13. Dyrektor organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty;
14. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
§17
Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego w sprawach:
a) zwiększenia w uzasadnionych przypadkach wymiaru godzin
b) dofinansowania szkoleń dla Rady Pedagogicznej
d) dofinansowywania wycieczek dla uczniów
e) zatwierdzania zmian w Statucie szkoły
§18
Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym organem Szkoły, w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Szkole zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
2. Radzie Pedagogicznej przewodniczy Dyrektor Szkoły.
3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.
4. Do zadań Rady Pedagogicznej w szczególności należy:
a. układanie planu pracy dydaktycznej;
b. współdziałanie w opracowaniu, realizacji i ocenianiu planu pracy wychowawczej Szkoły;
c. opiniowanie koncepcji nowatorskich programów nauczania oraz zatwierdzanie ich wprowadzania;
d. zatwierdzanie Rocznego Planu Pracy Szkoły przygotowanego przez Dyrektora Szkoły;
e. podejmowanie uchwał o klasyfikowaniu i promowaniu uczniów;
f. wyrażanie opinii w zakresie skreślenia ucznia z listy uczniów;
g. podejmowanie decyzji w sprawie indywidualnego toku nauczania.
5. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej
1) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły, (art.41ust.1 pkt 6 ustawy o systemie oświaty po nowelizacji);
6. Kompetencje opiniujące Rady pedagogicznej
1) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym rozkładu zajęć edukacyjnych
2) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
3) opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych (art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
4) występowanie z wnioskiem w sprawie organizacji zajęć:
a) opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty);
b) opiniowanie dodatkowych zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
c) rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

7. Zadania zespołów nauczycielskich:
1) wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; /więcej niż jeden podręcznik można wybrać, biorąc pod uwagę zakres rozszerzony – podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych i uczniów objętych kształceniem w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej./

§19

Zasady współdziałania organów szkoły
1. Organa szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działania winny być przekazane do wiadomości Dyrektora Szkoły i Zarządowi Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’.
2. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
3. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
4. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji podaje się do ogólnej wiadomości w Szkole.
5. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami szkoły:
a. przewodniczący zapraszają się na zebrania organów – z wyjątkiem tych posiedzeń rady pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnicą rady zgodnie z art. 43 Ustawy o Systemie Oświaty
b. przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach ich działalności.
6. Do rozwiązywania sporów i konfliktów powołuje się komisję w składzie:
a. przewodniczący organów szkoły,
b. przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’

§20
Samorząd Uczniowski
1. Samorząd Uczniowski, jeśli zostanie powołany, tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach związanych ze Szkołą, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

IV. Organizacja Szkoły
§21
1. Szkoła kształci i wychowuje dzieci i młodzież w zakresie klas od pierwszej do szóstej.
2. Dodatkowo szkoła może prowadzić oddział przedszkolny (klasa) 0 dla dzieci 5 i 6 letnich .
3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
4. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy.
5. Maksymalną liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach klasowych ustala Dyrektor Szkoły.
6. Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych w poszczególnych oddziałach określa szczegółowo tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez Dyrektora, zgodnie z arkuszem organizacyjnym, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
8. W programie nauczania jest jeden język obcy.
9. W szkole działa biblioteka i pracownia informatyczna.
10. Zadania biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza:
a)z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły,
b)korzystanie z biblioteki jest bezpłatne,
c)czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 3 książki na okres nie dłuższy niż 30 dni,
d) czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, a zauważone przed wypożyczeniem uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi,
e) za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik,
który ma obowiązek za zniszczoną książkę dostarczyć inny jej egzemplarz,
f) czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu, może czasowo lub na stałe być pozbawiony prawa korzystania z biblioteki,
g)bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu, jeśli na tę książkę nie ma zapotrzebowania przez innych,
h)bibliotekarz, na prośbę czytelnika, udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury i korzystania z księgozbioru,
i)bibliotekarz wpisuje nowo zakupione książki do księgi inwentarzowej biblioteki oraz prowadzi okresowe inwentaryzacje,
j) bibliotekarz prowadzi konkursy czytelnicze wśród uczniów, akcje czytelnicze, konkursy plastyczne dotyczące literatury,
k) bibliotekarz prowadzi statystykę wypożyczeń i dwa razy w roku składa sprawozdania z działalności biblioteki na posiedzeniach rady pedagogicznej
11. W szkole mogą uczyć się uczniowie posiadający orzeczenia kształcenia specjalnego (art. 1 pkt 51 nowelizacji oraz art. 71b ustawy o systemie oświaty po nowelizacji);
12. Szkoła ma zakaz pobierania opłat z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez formy wychowania przedszkolnego i informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji (art. 5g ustawy o systemie oświaty.
13. Szkoła stwarza możliwość korzystania z zajęć wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klasy piątej i szóstej.
14. Szkoła umożliwia uczniom uczestnictwo w zajęciach religii/etyki.
15. W razie potrzeby szkoła może zorganizować zajęcia podtrzymujące tożsamość narodową, językową, etniczną, kulturową ( art.64 ustawy o systemie oświaty).

§22
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’.
2. Dyrektor Szkoły ma prawo zmienić rozkład zajęć oraz ogłosić dzień wolny od zajęć.

§23
1. Wszelkie zajęcia na terenie szkoły, w tym organizowane przez Szkołę zajęcia i zawody sportowe, odbywają się wyłącznie pod nadzorem upoważnionej do tego osoby.
2. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.
3. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, w tym w szczególności:
a. sposób sprawowania opieki nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
b. sposób sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły,
c. zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw między zajęciami w szkole określa Dyrektor w odrębnych rozporządzeniach.
4. Udział uczniów w wycieczkach z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich rodziców lub opiekunów ustawowych.

V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§24
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz – w razie potrzeb- pracowników administracji i obsługi.
2. Szkoła prowadzi samodzielną obsługę administracyjno-finansową w związku z tym utworzono stanowiska:
-księgowego
-kierownika administracyjno-gospodarczego
3.W szkole może być zatrudniony : pedagog, logopeda i inni specjaliści w zależności od potrzeb uczniów i możliwości finansowych szkoły
4.Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.
5. Nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły, zatrudnia dyrektor na zasadach ustalonych w umowie o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, uwzględniając odpowiednie przepisy prawa pracy. Prawa i obowiązki pracowników szkoły określają przepisy Kodeksu Pracy oraz warunki zawarte w podpisanej przez strony umowie o pracę.
§25
Kierownik administracyjno-gospodarczy współpracuje z nauczycielami, księgową i innymi pracownikami szkoły. Odpowiada za stan higieniczno-sanitarny placówki oraz wyposażenie szkoły pod względem BHP, sprzę i urządzenia.
Do jego obowiązków należy:
-przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i o ochronie danych osobowych
-prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ich czasowa aktualizacja, znakowanie sprzętu szkolnego
-realizowanie zakupów wyposażenia materialnego szkoły
-organizowanie przeglądów technicznych budynku szkoły oraz właściwe prowadzenie i gromadzenie dokumentacji technicznej obiektu i urządzeń
-nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowej gospodarki nośnikami energii i środkami czystości
-sprawowanie nadzoru nad wszystkimi remontami na terenie szkoły oraz udział w ich odbiorze
-prowadzenie dokumentacji formalnej pracowników
-formalne sprawdzanie, opisywanie i potwierdzanie dowodów księgowych
-prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji administracyjnej.
§26
Księgowa prowadzi bieżącą księgowość finansową.
a) Prowadzi bieżące rozliczenia z ZUS-em i Urzędem Skarbowym
b) Obsługuje konta bankowe
c) Sporządza dokumentację księgową do Urzędu Gminy i GUS-u
d) Sporządza sprawozdania finansowe.

§27
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel realizuje dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą rolę Szkoły na podstawie:
a. opracowanego przez siebie planu pracy w danym roku, uwzględniającego obowiązujący program nauczania z danego przedmiotu
b. wniosków i wytycznych Rady Pedagogicznej z wykorzystaniem dostępnych pomocy dydaktycznych.
3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
a. dbałość o rozwój zdolności i zainteresowań uczniów poprzez indywidualną formę pracy oraz rozwijanie umiejętności działania w zespole,
b. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na lekcjach i podczas przerw,
c. stała i ścisła współpraca z wychowawcą klasy oraz z rodzicami ucznia,
d. przestrzeganie ustaleń wewnętrznych dotyczących praw i obowiązków ucznia,
e. bezstronna, obiektywna, jawna i systematyczna ocena wiadomości i umiejętności uczniów,
f. sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
g. wcześniejsze zaznajamianie uczniów z kryteriami oceniania ze swojego przedmiotu,
h. zawiadamianie ucznia w odpowiednim terminie o ocenach okresowych i rocznych,
i. doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych.

§28

Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
1. Sprawdzanie listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzanie tego w dziennikach zajęć.
2. Odbywanie dyżurów nauczycielskich przed zajęciami do ich zakończenia zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi zadaniami.
3. Przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych ujętych planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły (lub planem zajęć).
4. Organizowanie zajęć poza terenem szkoły i wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym złożenie odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia Dyrektorowi.
5. Przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść i wycieczek.
§29

Wychowawcy
Do zadań wychowawcy należy:
1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia oraz proces jego uczenia się i przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez:
a. indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami lub opiekunami,
b. współpracę z dyrekcją Szkoły i ewentualnie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu dokładniejszego rozpoznania potrzeb i udzielania konkretnej pomocy poszczególnym uczniom w klasie.
2. Stałe kontaktowanie się i współpraca z rodzicami uczniów swojej klasy.
3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia wspólnoty skupionej wokół klasy.
4. Zaznajamianie rodziców uczniów swojej klasy z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania a także trybem przeprowadzania sprawdzianów wiedzy.
5. Odpowiedzialność za dokumentację swojej klasy: arkusze ocen i dziennik lekcyjny.
VI. Uczniowie
§30
1. Szkoła, jako niepubliczna, nie podlega rejonizacji.
2. Uczniowie przyjmowani są do Szkoły przez Dyrektora po złożeniu wymaganych dokumentów.

§31

Prawa ucznia
Uczeń ma prawo do:
a. podmiotowego traktowania,
b. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
c. opieki wychowawczej i warunków zapewniających w szkole bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,
d. rozwijania zainteresowań i zdolności,
e. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
f. zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole,
g. uczeń ma prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art. 22ac ust.1 ustawy o systemie oświaty).
h. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
i. możliwość korzystania z zajęć wychowania do życia w rodzinie;
j. zajęć religii, etyki;
k. zajęć podtrzymujących tożsamość narodową, językową, etniczną, kulturową (nowe brzmienie art.64 ustawy o systemie oświaty).

§32

Obowiązki ucznia
Uczeń jest zobowiązany do:
a. przestrzegania regulaminu Szkoły,
b. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie, a także do uczestniczenia w pozalekcyjnym życiu Szkoły
c. usprawiedliwiania, w wymaganym przez Dyrektora terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych
d. dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju
e. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz innych uczniów,
f. nie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych na terenie szkoły
g. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

§33
Nagrody i kary
1. Uczeń za wzorową i przykładną pracę oraz postawę może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a. Wyróżnienie i pochwałę ze strony nauczyciela lub wychowawcy z wpisaniem do dzienniczka ucznia
b. Pochwałę dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec innych uczniów,
c. List pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły skierowany do rodziców,
d. Dyplom uznania,
e. Świadectwo ukończenia klasy z wyróżnieniem,
f. Dofinansowanie do wycieczki lub inną nagrodę rzeczową
g. Nagrodę Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’
1. Za niewłaściwą postawę uczniowską uczeń może otrzymać następujące kary:
a. Upomnienie wychowawcy
b. Upomnienie z wpisaniem do dzienniczka,
c. Upomnienie dyrektora szkoły
d. Wezwanie rodziców do szkoły
e. Obniżenie oceny ze sprawowania.
3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub stosowaniu wobec niego kary.
4. Szkoła ma obowiązek informowania Stowarzyszenia o wyczerpanych możliwościach oddziaływań wychowawczych (na dzieci i rodziców)

§34

Uczniowie Szkoły i ich rodzice lub opiekunowie korzystają z uprawnień przysługujących uczniom szkół publicznych i ich rodzicom.

§35

1.Uczeń może być skreślony z listy uczniów w trybie natychmiastowym z powodu:
a. popełnienia przez ucznia czynów będących naruszeniem prawa karnego lub kodeksu wykroczeń (przestępczych lub chuligańskich),
b. popełnienia szczególnie drastycznych czynów zagrażających bezpieczeństwu społeczności szkolnej i mieniu szkolnemu.
2.Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów w ww. przypadkach podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia.
3.O skreśleniu z listy uczniów jest powiadomiony dyrektor właściwej szkoły rejonowej.

§36
VII. Systemy oceniania funkcjonujące w szkole
1. W szkole funkcjonuje dwa systemy oceniania:
1) ocenianie wewnątrzszkolne,
2) ocenianie zewnętrzne realizowane jest w formie egzaminu po klasie VI. Zasady przeprowadzania egzaminu regulują odrębne przepisy.
3) Uczeń podlega klasyfikacji:
a) śródrocznej i rocznej,
b) końcowej.
4) Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
a) bieżące;
b) klasyfikacyjne:
c) śródroczne i roczne,
d) końcowe.
5)Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
6) Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły
7) Na klasyfikację końcową składają się:
a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym, oraz
b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole oraz
c) Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Ma uświadomić uczniom stopień opanowania wiadomości i umiejętności, wdrażać do systematycznej pracy, a nauczycielom dać informację o efektywności stosowanych metod i organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest określenie szczegółowych wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez niego programów nauczania oraz określenie sposobów sprawdzania i kryteriów oceniania osiągnięć uczniów.

4. Zasady oceniania z religii ( etyki ) regulują odrębne przepisy.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
2) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
3) Motywowaniu ucznia do dalszej pracy.
4) Dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
2) Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skal i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczenie niektórych zajęć edukacyjnych .
3) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
4) Ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego ( semestru ) i ustalenie warunków ich poprawiania.
7. Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:
1) Rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania.
2) Formułowaniu oceny.
8. Ocenianie wewnątrzszkolne zawiera następujące elementy:
1) Wymagania edukacyjne sformułowane przez nauczycieli na poszczególne oceny szkolne.
2) Szczegółowe kryteria oceniania umiejętności przedmiotowych.
3) Szczegółowe kryteria zachowania ucznia.
4) Zestaw ogólnoszkolnych narzędzi oceniania umiejętności ucznia opracowano zgodnie z programem szkoły.
9. Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:
1) Rozporządzenia MEN z dnia 19 kwietnia 1999r.z późniejszymi zmianami (07. 01. 2003 r. ) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
2) Współpracy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
10. Nauczyciele przedmiotu i wychowawcy na pierwszej lekcji organizacyjnej , przedstawiają uczniom kryteria oceniania, sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w następujący sposób:
a) odczytywanie i przeanalizowanie kryteriów wymagań
b) zapoznają również rodziców ( prawnych opiekunów ) z kryteriami wymagań i potwierdzenie ich znajomości własnoręcznym podpisem.
11. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
12. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są: zakres wiadomości i umiejętności, rozumienie materiału naukowego, umiejętności stosowania wiedzy, kultura przekazywania wiadomości.
13.Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.

1) Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia , a wychowawca oddziału informuje jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w formie pisemnej informacji, którą uczeń zwraca po podpisaniu przez rodziców w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji ($ 29 WSO)
2) Tryb uzyskiwania ocen wyższych niż przewidywane określa $ 30WSO .
3) Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
14. Częstotliwość oceniania wprowadza się przez:
1) Kontrolę bieżąca , prowadzoną na zajęciach lekcyjnych.
2) Podsumowanie każdego rozdziału.
3) Kontrolę semestralną.
4)Kontrolę roczną (końcową).
15. Zasady przeprowadzania sprawdzianów:
1) Za sprawdzian pisemny (klasówkę) uznaje się kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą wyznaczony przez nauczyciela zakres treści nauczania.
2) Sprawdzian pisemny należy zapowiadać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zaznaczając ołówkiem termin klasówki w dzienniku lekcyjnym
3) W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie dwa sprawdziany pisemne; w ciągu dnia – jeden.
4) Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Uczeń, który z przyczyn losowych nie pisał klasówki, powinien to uczynić w terminie dwóch tygodni.
5) Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzane.
6) Każdy sprawdzian powinien zawierać zadanie, polecenie wykraczające poza podstawy programowe, oceniane na stopień celujący.
7) Nauczyciel prowadzący sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:
Stopień ze sprawdzianu Procent maksymalnej liczby punktów
celujący 100 – 98
bardzo dobry 97 – 90
dobry 89 – 75
dostateczny 74 – 50
dopuszczający 49 – 35
niedostateczny 34 – 0
8) Ocenę ze sprawdzianu pisemnego uczeń może poprawić. Poprawy dokonuje się w formie pisemnej lub ustnej w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac.
9) Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień wykorzystywany jest tylko do oceny systematyczności pracy ucznia i nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej.
10) W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż dwie prace klasowe, w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną.
11) Sprawdzian obejmuje szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż 3 jednostki lekcyjne) winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
12) Nauczyciel ma prawo do nie podawania terminu sprawdzianu jeśli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć przez absencję, ucieczki z lekcji, itp.
13) Dokładnie sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń winien otrzymać w okresie do dwóch tygodni od daty pisania danej pracy.
14) Nauczyciel języka polskiego jest zobowiązany do przeprowadzania w ciągu jednego semestru dwóch prac klasowych literackich oraz co najmniej jednego sprawdzianu językowego lub dyktanda.
15) Nauczyciel języka obcego winien wśród ocen cząstkowych uwzględnić sprawdzanie osiągnięć uczniów w zakresie: rozumienia tekstu czytanego, rozumienia tekstu słyszanego, sprawności językowo- gramatycznej, wypowiedzi na zadany temat.
16) Sprawdziany i prace pisemne nie mogą mieć wyłącznie formy testowej.
17) Na tydzień przed klasyfikacją okresową należy zaprzestać przeprowadzania prac klasowych.
18) Nauczyciel powinien przechowywać prace klasowe do zakończenia roku szkolnego.
16. Zasady udostępniania uczniom i rodzicom sprawdzonych i poprawionych prac pisemnych:
1) Nauczyciel ma obowiązek udostępnić do wglądu uczniom oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom ) prace pisemne.
2) Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:
3) Uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,
4) Rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci w szkole po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
5) Uczeń winien zwrócić zabrane do domu prace pisemne nauczycielowi w terminie przez niego wyznaczonym.
6) Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia.
7) Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły.
8) Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań (zadań).
9) Wskazane jest, aby udostępnienia pracy dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to
niemożliwe – inny, upoważniony przez niego, nauczyciel lub dyrektor szkoły.
10) Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją
uzasadnić. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jeśli tak określono we wniosku – pisemną (w
tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną.
11) Nie powinno się wydawać pisemnych prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich do domu, kopiowania i fotografowania. Udostępnianie prac może odbywać się w miejscu ich przechowywania, a więc w szkole. W praktyce prace udostępnia się w klasie, w obecności nauczyciela, który dysponuje czasem na tego typu działania, np. w czasie dyżuru, przed lekcjami, po lekcjach, w czasie spotkań z rodzicami.
17. Sposoby uzasadniania oceny przez nauczyciela na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna).
1) Nauczyciel uzasadnia utrzymaną przez ucznia ocenę w formie recenzji
2) Nauczyciel danego przedmiotu motywuje ustnie wskazaną ocenę przez ucznia.

18. Zasady zapewniania jawności ocen uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczyciela.
1) Nauczyciel informuje ucznia i rodziców o uzyskanej ocenie jawnie i bezpośrednio podaje jej uzasadniienie.
2) Uczniowie i rodzice mają prawo zapoznać się z ocenami danego przedmiotu w obecności nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy.
a) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
b) Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1, zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły.
3) W klasie I-III raz na trzy miesiące uczniowie i ich rodzice otrzymują pisemną informację o postępach ucznia w edukacji , rozwoju emocjonalno-społecznym(zachowanie) , osobistych osiągnięciach , oraz wskazówki (zalecenia) do dalszej pracy.
19. Skala i tryb ustalenia oraz sposoby formułowania śródrocznej oceny zachowania.
1) Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii pozostałych nauczycieli i uczniów danej klasy oraz po dokonanej samoocenie ucznia.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
6. Termin ustalenia ocen, o których mowa w ust. 1-5, określa statut szkoły.
7. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1-5 są ostateczne, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n.

2) Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,
b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom,
h) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
3) W klasach I-III ocena zachowania jest opisowa.
4) Ocenę zachowanie śródroczną i końcową począwszy od klasy IV do VI ustala się według następującej skali:
a) wzorowe
b) bardzo dobre
c) dobre
d) poprawne
e) nieodpowiednie
f) naganne
20. Kryteria ustalania oceny nagannej:
1) Częste opuszczanie zajęć lekcyjnych (powyżej 50%) bez usprawiedliwienia.
2) Powtarzające , nie usprawiedliwione nieobecności na wybranych lekcjach – powyżej 20 godzin lekcyjnych.
3) Brak jakiegokolwiek przygotowania do lekcji.
4) Lekceważenie i ignorowanie poleceń i osoby nauczyciela , dyrektora ,pracownika szkoły.
5) Znęcanie się nad słabszymi i młodszymi kolegami.
6)Szantażowanie, zastraszanie, wyłudzanie pieniędzy.
7) Postępowanie kolidujące z prawem /kradzieże, bójki/.
8) Zachowanie ucznia powodujące wizyty policji.
9) Nagminne używanie wulgarnych wyrażeń.
10) Notoryczne palenie przez ucznia papierosów.
11) Picie alkoholu, używanie środków odurzających.
12) Lekceważenie, znieważanie symboli i tradycji narodowych.
13) Demonstracje negatywne zachowanie podczas uroczystości szkolnych i narodowych.
14) Okazywana zawiść i agresja nieżyczliwość wobec innych.
15) Szydzenie z ludzi reprezentujących inne wyznania i poglądy.
16) Powtarzające się akty wandalizmu i dewastacji mienia szkolnego.
17) Lekceważenie obowiązku noszenia zmiennego obuwia .
21. Ocena nieodpowiednia
1) Opuszczenie powyżej 7 dni zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia
2) Opuszczanie wybranych pojedynczych lekcji .
3) Spóźnianie się na lekcje.
4) Częste nie przygotowanie się do lekcji /brak zeszytu , podręcznika , przyborów /.
5) Lekceważenie poleceń nauczycieli / odmowa pisania , odpowiedzi , wykonania ćwiczenia itp. /.
6) Agresywne zachowanie wobec kolegów i nauczycieli oraz pracowników szkoły .
7) Demonstracyjnie arogancka postawa na zajęciach lekcyjnych , przed i po ich zakończeniu.
8) Posługiwanie się kłamstwem i oszustwem.
9) Stwierdzenie palenia przez ucznia papierosów , picia alkoholu , używania środków odurzających
10) Brak kultury języka w codziennych kontaktach / używanie słów wulgarnych/.
11) Świadome niszczenie sprzętu szkolnego , pokrywanie ścian i ławek różnymi napisami .
12) Brak dbałości o czystość pomieszczeń szkolnych /śmiecenie, niezmienianie obuwia/.
13) Brak szacunku dla symboli i tradycji narodowych .
14) Niewłaściwe zachowanie w trakcie uroczystości szkolnych i państwowych
15) Nieżyczliwość wobec kolegów z klasy i szkoły /np. niszczenie prac kolegów /.
16) Brak tolerancji wobec innych wyznań i poglądów.
22. Ocena poprawna
1) Częste, bez koniecznej potrzeby opuszczanie zajęć lekcyjnych.
2) Opuszczanie wybranych pojedynczych lekcji.
3) Częste nieprzygotowanie się do lekcji /brak zeszytu , podręcznika , przyborów /.
4) Lekceważenie poleceń nauczycieli / odmowa pisania , odpowiedzi , wykonania ćwiczenia itp. /, arogancja .
5) Dobre wywiązywanie się z obowiązków określonych w Statucie Szkoły.
6) Praca w szkole na miarę swoich możliwości i warunków.
7) Dobra kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów,
8) Świadomie nie niszczy sprzętu szkolnego ,nie pokrywa ścian i ławek różnymi napisami.
9) Szanuje symbole i tradycje narodowe .
10) Właściwie zachowuje się w trakcie uroczystości szkolnych i państwowych
23. Ocena dobra
1) Systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne / dopuszcza się bez usprawiedliwienia 7 godzin lekcyjnych oraz 3 spóźnienia /.
2) Systematyczne przygotowanie się do lekcji / dopuszcza się 2 razy w semestrze zgłoszone nie przygotowanie do lekcji /.
3) Sumienne odrabianie prac domowych / dopuszcza się 2 wpisy do zeszytu uwag o nie odrobieniu zadania /.
4) Sumienne wypełnianie obowiązków dyżurnego.
5) Respektowanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6) Preferowanie postaw nie stwarzających negatywnego wizerunku ucznia.
7)Okazywanie życzliwości , koleżeńskie postępowanie i prawdomówność .
8)Dbałość o higienę osobistą – czyste , schludne ubranie.
9)Właściwy stosunek do symboli i tradycji narodowych.
10)Poprawne zachowanie podczas uroczystości państwowych i szkolnych.
11)Dbałość o sprzęt szkolny i czystość otoczenia / zmienne obuwie/.
12)Udział w pracach na rzecz klasy i szkoły.
13)Dbałość o kulturę języka w codziennych kontaktach .
24.Ocena bardzo dobra Kryteria oceny dobrej +
1) Dawanie swoją postawą na lekcjach przykładu innym uczniom.
2) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przy pomocy nauczycieli i z własnej inicjatywy.
3) Udział w konkursach przedmiotowych i innych turniejach wiedzy oraz zawodach sportowych na szczeblu szkoły.
4)Przykładna postawa i zachowanie w każdej sytuacji.
5) Reagowanie na przejawy wulgaryzmu, agresji, arogancji, nietolerancji, wandalizmu.
6)Stwarzanie wśród rówieśników atmosfery poszanowania, tolerancji, odpowiedzialności za klasę.
7)Pomoc wychowawcom w organizowaniu czasu wolnego.
8)Współorganizowanie i aktywny udział w imprezach organizowanych na terenie szkoły.
9)Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym.
10) Tworzenie koleżeńskich więzi w klasie.
11) Udział w organizowanych przez szkołę wyjściach na uroczystości regionalne i państwowe.
25. Ocena Wzorowa – kryteria oceny dobrej + bardzo dobrej …..
1) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz – udział w wyższych szczeblach konkursów, zawodów sportowych, imprezach pozaszkolnych.
2)Aktywne , wzorowe pełnienie funkcji w Samorządzie Uczniowskim.
3) Organizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w nauce.
4)Wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą,
5)Wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
6)Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków,
7)Systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje (ma usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności w wyznaczonym przez wychowawcę terminie),
8)Szanuje mienie szkoły, społeczne i mienie kolegów,
9)Dba o zdrowie i higienę swoją i innych, nie ulega nałogom,
10)Nie używa wulgarnego słownictwa,
11)Nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi, a na terenie szkoły chodzi w obuwiu ustalonym w regulaminie.
26.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
27.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1)oceny z zajęć edukacyjnych
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
28.Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
29.Skala i tryb formułowania ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.
1. W szkole przyjęte są dwa sposoby oceniania:
a)kl. I-III –ocena opisowa,
b)kl. IV-VI –ocena cyfrowa.
1.1) W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące mogą być ocenami opisowymi, zaś nauczyciele klas I-III ciągle poszukują rozwiązań, które będą czytelne również dla rodziców.
1.2) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
1.3) Wprowadza się możliwości stosowania opisowych ocen bieżących oraz klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) także na wyższych etapach edukacji – zaczynając od IV klasy szkoły podstawowej w przypadku wszystkich lub wybranych zajęć edukacyjnych.
1.4) Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
b) wprowadzono możliwość zwolnienia ucznia przez dyrektora szkoły z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego; podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza.
-istnieje możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego . Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
2. W kl. I-III ocenianie bieżące przyjmuje formę:
a)opisową –wskazanie pozytywnych cech pracy, zalecenia, uwagi,
b)słowno-punktową: wspaniale(6p), bardzo dobrze(5p), dobrze(4p), popracuj jeszcze(3p), za mało pracujesz(2p), pracuj więcej/popraw się(1p)
c)cyfrową przy ocenianiu bieżącym, od drugiego semestru w kl.III
3. Wymagania na poszczególne punkty:
a. Wspaniale(6p) otrzymuje uczeń , który:
•posiadł wiedzę i umiejętności i znacznie wykracza poza program nauczania zintegrowanego danej klasie,
•samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
•biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych zgodnych z programem danej klasy,
•proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
•osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych na szczeblu szkolnym, gminnym lub wojewódzkim,
•testy i sprawdziany nauczycielskie wykonuje z zadaniem dodatkowym wykraczającym poza program.

b. Bardzo dobrze(5p.) otrzymuje uczeń, który:
•opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zintegrowanego w danej klasie,
•sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
•rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem zintegrowanym danej klasy,
•potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach ,
•sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela żródeł informacji. Potrafi również korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiedzy,
•bierze udział w konkursach przedmiotowych.
c. Dobrze (4p.) otrzymuje uczeń, który:
•opanował wiadomości określone programem nauczania zintegrowanego danej klasie,
•poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
•pracuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela,
•potrafi korzystać z poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.
d. Popracuj jeszcze(3p.) otrzymuje uczeń, który:
•nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania zintegrowanego danej klasie,
•rozwiązuje(wykonuje) typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności,
•potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji.
e.Za mało pracujesz(2p.) otrzymuje uczeń , który:
•ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
•rozwiązuje(wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela,
•to „czerwony sygnał’’ zwracający uwagę, że trzeba uzupełnić braki.
f.Pracuj więcej/Popraw się (1p.) otrzymuje uczeń, który:
•nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zintegrowanego w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
•nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

Sposoby oceniania ucznia
1.Ocena bieżąca:
a)ustna ocena na tle całej klasy lub indywidualna motywująca do aktywności i wysiłku,
b)pisemna ocena (zeszyt, karta pracy, sprawdzian, test, dyktando, praca plastyczna, etc.)w formie informacji/Wspaniale/ Bardzo dobrze/ Dobrze/ Postaraj się/ Pomyśl/ Pracuj więcej
c)pisemny „Komentarz motywujący’’ od nauczyciela, typu:/Podziwiam Twoją pracę/ Przyjemnie mi zobaczyć tak starannie wykonana pracę/ Świetnie sobie z tym radzisz/ Cieszy mnie duży wysiłek włożony w tę pracę/ Cieszę się , że za każdym razem idzie Ci coraz lepiej/ Masz prawo do błędów. Popraw je./Dzisiaj udało się tyle. Jutro możesz osiągnąć więcej/ Jestem zawsze z Tobą! Możesz liczyć na moją pomoc.
d)w dzienniku lekcyjnym- zapis cyfrowy od 1 do 6,
e)w dzienniku internetowym- zapis cyfrowy od 1 do 6 +komentarz nauczyciela

Prace Pisemne
1.Uczniowie piszą sprawdziany (kartkówki, testy, dyktanda, „Małe co nieco”, etc.)zaplanowane zgodnie z rozkładem materiału i dotyczą one materiału bieżącego. Pozwalają ocenić osiągnięcia dziecka w danym okresie, sprawdzają trwałość zdobytych umiejętności, uwidaczniają postępy, wykrywają problemy. Także uczą dziecka systematyczności, koncentracji, spostrzegawczości, jak również czytania ze zrozumieniem.
2. Prace gromadzone są przez nauczyciela przedmiotowego i udostępniane do wglądu rodzicom na tzw. „Dyżurach dla rodziców”.
3. Wszystkie prace pisemne kontrolne (kartkówki, testy, sprawdziany, „Małe co nieco”, etc.)są punktowane w skali 0-100%. Za wykonanie każdego zadania uczniowie zdobywają określoną ilość punktów.Za sprawdzian dzieci otrzymują stempelek ( w zależności od ilości uzyskanych procentów).
4.Ilość zdobytych punktów przeliczana jest wg stałej skali:
Powyżej 100% – wspaniale 74% – 50% – postaraj się
100% – 90% – bardzo dobrze 49% – 25% -pomyśl
89% – 75% – ładnie 24% – 0% -pracuj więcej
5.Kryteria oceny dyktanda:
0 bł. – wspaniale 4-5 bł. – postaraj się
1 bł. – bardzo dobrze 6-7 bł. – pomyśl
2-3 bł.- ładnie 8 i więcej bł. – pracuj więcej
6.Nauczyciel przy wystawianiu ocen bierze pod uwagę możliwości ucznia oraz jego wkład pracy:
a) z edukacji plastycznej uwzględnia: estetykę pracy, zaangażowanie dziecka, ilość wykorzystanych materiałów do wykonania pracy, ład i porządek na stanowisku pracy,
b) z edukacji muzycznej uwzględnia: aktywność na zajęciach, stopień indywidualnego zaangażowania ucznia,
c) z edukacji motoryczno – zdrowotnej uwzględnia: stopień indywidualnego zaangażowania ucznia, wysiłek włożony w wykonywane ćwiczenie, udział w grach i zabawach…
7. Ocenie podlega także stan zeszytu przedmiotowego/ zeszytu ćwiczeń, tj.: staranność prowadzenia, czytelność pisma, dokładność zapisywania notatek i prac domowych, itp., w dowolnym momencie semestru.

Prace domowe
Uczeń zobligowany jest do rzetelnego i systematycznego odrabiania prac domowych.
W miesiącu dopuszcza się jedno nieprzygotowanie, obowiązkowo zgłoszone przed lekcją.
1.Za nieprzygotowanie się do lekcji(brak przyborów, podręczników, materiałów) oraz brak pracy domowej uczeń otrzymuje „Minus”. Za 5 minusów uczeń otrzymuje wpis do dziennika: „Popraw się”(1).
2.Uczeń również otrzymuje „Plus” za regularne i staranne odrabianie prac domowych.Za 5 plusów otrzymuje wpis: „Bardzo dobrze”(5).
3. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej, ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący – 6
b)stopień bardzo dobry – 5
c)stopień dobry – 4
d)stopień dostateczny – 3
e)stopień dopuszczający – 2
f)stopień niedostateczny – 1
3.1) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach cel.-dop..
3. 2) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu ndst..
3.3) W przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej .
3.4) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
4 .Wewnątrzszkolne, cząstkowe ocenianie uczniów może być dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie(notatnik nauczyciela), z tym , że ustalone dla ucznia oceny wpisuje się do dziennika lekcyjnego.
5. Ustala się następujące kryteria stopni:
a)Stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności i jest w górnej granicy lub wykracza poza program nauczania edukacji w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się nimi w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu edukacji danej klasy, osiąga również sukcesy w konkursach i olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do nich na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) oraz krajowym, posiada inne porównywalne osiągnięcia.
b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem danej edukacji w określonej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności programowych z danej edukacji nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawowych programach danej edukacji, poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne.
d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem edukacji nauczania w danej klasie na poziomie podstaw programowych określonej edukacji nauczania, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw programowych z danej edukacji, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu danej edukacji w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje typowe zadnia teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych danej edukacji nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności.
6. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów ( 4 plusy – bdb. ,4 minusy – ndst.) inny sposób przeliczania plusów i minusów, dopuszcza się w nauczaniu j. obcych, wych. fizycznego, informatyki.. Oceny okresowe i roczne winny być wyrażone pełnym stopniem stosowanej skali.
6.1) W klasach wyższych można stosować oceny opisowe – zarówno bieżące, jak i klasyfikacyjne – ale te drugie muszą być wystawiane jednocześnie w formie stopnia.
7. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowywanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć przedmiotowych określonych w szkolnym planie ucznia i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali przedstawionej w punkcie trzecim.
8. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego (I półrocze)
9. Nauczyciel w ciągu jednego okresu winien wystawić każdemu uczniowi co najmniej tyle ocen cząstkowych ile wynosi tygodniowa liczba godzin realizowana danego przedmiotu pomnożona przez dwa.
10. Obserwacje nauczyciel rejestruje w dziennikach lekcyjnych

30. Tryb ustalania ocen semestralnych i końcowych, warunki ich poprawiania.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Klasyfikację po I okresie ustala się na ostatni tydzień stycznia
2. Klasyfikację końcoworoczną ustala się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem ferii letnich.
3. Okresowa i końcowa ocena opisowa w klasach I-III uwzględnia:
-postępy w edukacji,
-postępy w rozwoju emocjonalno – społecznym,
-osobiste osiągnięcia ucznia,
-zalecenie dla ucznia, (ocena okresowa )
4. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.
5. Klasyfikowanie końcowe w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej.
6. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. Rada pedagogiczna może przenieść ucznia do klasy wyższej na podstawie opinii nauczyciela i wniosku złożonego przez rodziców, prawnych opiekunów.
7. Ucznia klas I-III można pozostawić w tej samej klasie na podstawie podjęcia decyzji rady pedagogicznej:
8. Klasyfikowanie końcowe począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
9. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca.
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki (sztuki) nauczyciel w szczególności będzie brał pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
11. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.
12. Decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
14. W sytuacjach spornych (ocena wystawiona z naruszeniem prawa) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych.
15. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna ) ocena została ustalona z naruszeniem prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
16. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych,
17. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
18. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 14a uzgadnia się ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
19. Na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej przedstawia się nie tylko wskaźniki ilościowe poziomu osiągnięć uczniów i ich zachowań, ale analizuje się również przyczyny niepowodzeń szkolnych młodzieży.
20. Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów po I okresie pozostaje uczniem tej samej klasy i stara się odrobić zaległości programowe w II okresie. Jego promocja do klasy wyższej jest uzależniona od ocen końcoworocznych.
21. Rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza ostateczne wyniki klasyfikacji.
31. Terminy i formy powiadamiania rodziców o postępach (osiągnięciach) ich dzieci w nauce a w szczególności o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych.
1) Na 3 tygodnie przed końcowym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ustnie (ocena pozytywna) ucznia zaś rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych informuje pisemnie wychowawca na 2 tygodnie.
2) Wychowawca klasy na cztery tygodnie przed końcowym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, zawiadamia pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) danego ucznia o grożącej niedostatecznej ocenie z przedmiotu, a kopię powiadomienia przechowuje w aktach wychowawcy klasy.
3) Ustalenie rocznej oceny zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.
W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych do trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania termin, w jakim ma zostać ustalona przez komisję nowa roczna ocena klasyfikacyjna, nie został określony, stąd też należało doprecyzować przepisy w tej kwestii.
Skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, w przypadku ucznia, który przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z tego języka obcego -w przypadku gdy w szkole nie ma nauczyciela danego języka obcego nowożytnego, dyrektor może w skład komisji powołać nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
32. Sytuacje w jakich Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia z oceną niedostateczną, gdy nie zdał on egzaminu poprawkowego.
1) Rada Pedagogiczna ma prawo jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, jeśli nie zdał on egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych w sytuacjach:
a) gdy możliwości edukacyjne dziecka rokują nadzieję, że opanuje on co najmniej treści podstawowe danego przedmiotu klasy programowo wyższej,
b) w trudnych sytuacjach życiowych (wypadek losowy).
33. Indywidualizowanie wymagań stawianych uczniowi, u którego zgodnie z opinią PP-P. stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.
1) Na podstawie pisemnej opinii PP-P stwierdzającej specyficzne trudności ucznia w nauce lub deficyty rozwojowe nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami poradni.
2) Nauczyciel jest zobowiązany do opracowania dla dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce lub deficyty rozwojowe:
a) indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego(IPET)
b) kryteriów ocen,
3) Nauczyciel przedmiotu informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach programowych i kryteriach ocenia.
4) O obniżonych wymaganiach programowych stosowanych wobec ucznia, nauczyciel informuje stosownie do potrzeb:
a) nauczycieli pokrewnych przedmiotów (których specyfika trudności dotyczy),
b) wychowawcę klasy,
c) dyrektora szkoły.
5) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii PPP zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
6) W wyniku orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania , zwolnienie z nauczania drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
7) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
34. Indywidualizacja pracy z uczniem, u którego stwierdzono braki mogące mu uniemożliwić kontynuowanie nauki w następnej klasie.
1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej zostanie stwierdzone, że poziom edukacyjnych osiągnięć ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuację nauki, szkoła ma obowiązek stworzenia mu szansy uzupełnienia braków poprzez:
a) organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
b) organizację grup samopomocy koleżeńskiej,
c) indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem.
2) Ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) u którego stwierdzono braki w osiągnięciach edukacyjnych o podjętych wobec niego działaniach informuje w formie ustnej lub (w razie potrzeby) pisemnej nauczyciel przedmiotu lub wychowawca klasy.
3) Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
35. Ogólne zasady klasyfikacji i promocji uczniów.
1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2) Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
3) Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określa szczegółowo
rozporządzenie.
3).1. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od
dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 7.
5) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
6) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 8b.
7) Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą zgłaszać w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych.
8) W przypadku stwierdzenia niezgodności ustalenia oceny rocznej (semestralnej) z przepisami prawa ustalania oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
9) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
10) w przypadku rocznej oceny zachowania, ustala roczną oceną klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
11) Organizację i przebieg sprawdzianu wiadomości lub egzaminu poprawkowego określają oddzielne przepisy.
12) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
13) Zastrzeżenia co do oceny klasyfikacyjnej ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego można wnosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. W tym przypadku ustalona ocena egzaminacyjna jest ostateczna.
14) Uczeń otrzymuje świadectwo szkolne z wyróżnieniem, jeśli średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i na koniec roku szkolnego wyniosła co najmniej 4,75.
15) Średnią ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia określa się na podstawie ilorazu sumy ocen z poszczególnych przedmiotów nauczanych w danym roku szkolnym przez ich liczbę.
15.1. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
16) Średnią ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia kończącego szkołę określa się na podstawie ilorazu sumy ocen z poszczególnych przedmiotów nauczanych na danym etapie kształcenia przez ich liczbę.
17) Uczeń kończy szkołę podstawową, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
roczne (semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne
wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt 30b i przystąpił do Sprawdzianu po szkole
podstawowej.
18) Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i conajmniej 30p.z egzaminu zewnętrznego.
19) O ukończeniu przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami.
36. Zasady przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
1) W klasie VI przeprowadza się sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań, które są podstawą przeprowadzania tego sprawdzianu.
2) Zasady przeprowadzania sprawdzianu określają odrębne przepisy.
37. Sposoby kierowania samodzielnym rozwojem ucznia.
1) Szkoła stworzy sytuacje zapewniające uczniowi możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami.
2) Szkoła pomaga w planowaniu swojego rozwoju przez:
a) informowanie ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów)o specyficznych zdolnościach z jednoczesnym wskazaniem dróg i kierunków dalszego rozwoju,
b) indywidualizacja pracy na lekcji,
c) organizowanie w miarę możliwości kół zainteresowań,
d) umożliwianie udziału w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym,
e) udostępnianie pomieszczeń szkolnych do prowadzenia odpłatnych zajęć pozalekcyjnych.
3) Nauczyciele i szkoła motywuje ucznia do pracy nad rozwojem swoich uzdolnień poprzez:
a) system kar i nagród,
b) ocenianie,
c) pochwały i wyróżniania,
d) listy gratulacyjne,
e) dyplomy,
4) W celu umożliwienia rozwoju specyficznych uzdolnień ucznia, nauczyciel stosuje:
a) różne formy pracy i organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) stopniowanie trudności,
c) stosowanie aktywnych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
5) Aby umożliwić uczniom wykazującym trudności w nauce harmonijny rozwój, szkoła prowadzi współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami stymulującymi rozwój dziecka.
38. Zasady współpracy szkoły z Poradnią Psychologoczno-Pedagogiczną i innymi poradniami.
1) Uczestnictwo zainteresowanych nauczycieli w prelekcjach, kursach organizowanych przez te placówki.
2) Występowanie do poradni z wnioskiem o przeprowadzenie prelekcji, szkolenia na tematy proponowane przez szkołę.
3) Kierowanie wniosków o przebadanie uczniów wykazujących specyficzne potrzeby w uczeniu się.
4) Prowadzenie przez szkołę odpowiedniej dokumentacji dla każdego ucznia objętego opieką poradni.
40.Procedura kierowania ucznia do poradni
1) Podjęcie wniosku przez Radę Pedagogiczną o potrzebie skierowania ucznia do PPP.
2) Wyrażenie przez rodziców zgody na skierowanie dziecka do poradni.
3) Złożenie przez rodziców ( prawnych opiekunów)wniosku do Poradni.
4) Zgromadzenie i opracowanie odpowiedniej dokumentacji ( wniosek, opinia, wytwory pracy ucznia ).
5) Wystąpienie rodziców (prawnych opiekunów) z wnioskiem o przeprowadzenie badań i wydanie stosownej opinii (orzeczenia).
6) Umożliwienie uczniowi skorzystania z w/w porady.
7) Wystąpienie rodziców ( prawnych opiekunów ) do szkoły z wnioskiem o podjęcie realizacji zaleceń Poradni.
8) Dalsza współpraca z poradnią, zgodnie z wydanym orzeczeniem, dokumentowanie tej współpracy.
41. Procedura wprowadzania zmian w wewnętrznym systemie oceniania:
1) Zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania mogą być wprowadzane na podstawie uwag zgłaszanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
2) O potrzebie wprowadzania zmian decyduje rada pedagogiczna, której decyzje zostaną odnotowane w Dzienniku Protokołów Rady Pedagogicznej S. P. w Łuszczaczu.
3) Zmiany w wewnętrznym systemie oceniania będą wprowadzane w formie aneksu zaopiniowanego przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski lub nowelizację statutu.

§37
VIII. Formy opieki i pomocy uczniom:
1) Szkoła zapewnia dzieciom podstawowe warunki w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) W czasie zajęć lekcyjnych w izbach i pracowniach opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel przedmiotu.
3) W czasie przerwy opiekę nad dziećmi wewnątrz i na zewnątrz szkoły sprawuje nauczyciel dyżurujący.
4) W czasie zajęć pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
5) W czasie wycieczek i wyjazdów poza szkołę opiekę sprawuje opiekun grupy (pomagać mu w tym mogą rodzice).
6) W czasie wyjazdów na konkursy i olimpiady opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony nauczyciel.
7) Za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć i pobytu w oddziale zerowym odpowiada nauczyciel tegoż oddziału.
8) W czasie drogi do szkoły i powrotnej za bezpieczeństwo odpowiadają rodzice.
9) W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 10 lat.
10) Każdy oddział ma swego wychowawcę.
11) Rodzice i uczniowie mają prawo występować z umotywowanym wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy, w przypadku gdy wychowawca nie realizuje zadań statutowych.
12) W klasach I-III wychowawca prowadzi swój oddział przynajmniej przez okres dwóch lat.
13) Szkoła stara się otoczyć opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, organizując pomoc finansową, rzeczową lub w formie posiłków, ze środków własnych lub uzyskanych w wyniku współpracy z ośrodkami opieki społecznej czy innych instytucji, zakładów.
15) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatruje podania o dofinansowanie posiłków zgodnie z rozporządzeniem MEN z 1992roku.
16) Szkoła dba o ochronę zdrowia uczniów i wdraża ich do zdrowego stylu życia. Szczegółowe zasady ochrony i promocji zdrowia określa „ Program wychowawczy” i „Program profilaktyczny szkoły”.
17) Szkoła zapewnia bezpieczne warunki swoim wychowankom. W tym celu bada, obserwuje, dokonuje analiz sytuacji ucznia w szkole, i poza nią. Opracowuje programy profilaktyczne i realizuje je.
18) Szkoła opracowała „Program wychowawczy szkoły” w oparciu o aktualne przepisy
prawne oraz potrzeby środowiska lokalnego i szkolnego.

§38

IX. Dla realizacji postanowień statutowych, szkoła prowadzi współpracę z rodzicami, (prawnymi opiekunami) ucznia
1. Formy współpracy:
a) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach edukacyjnych
rozwojowych ucznia,
b) powiadamianie w formie pisemnej
c) inicjowanie wspólnych działań prowadzących do pozytywnych zmian w rozwoju
ucznia,
d) prowadzenie działań edukacyjnych (pedagogizacja)
2. Organizacja:
1) rozmowy indywidualne
2) spotkania klasowe z wychowawcą
3) spotkania ogólnoszkolne
4) organizowanie szkoleń, wykładów
5) współorganizowanie wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym
6) praca rodziców na rzecz szkoły

§39
X. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada pomieszczenia:
1) 4 izby lekcyjne,
2) pracownia informatyczna,
3) biblioteka,
4)sala gimnastyczna
5)szatnię usytuowaną na korytarzu

§40

Szkoła pozyskuje środki finansowe na swą działalność z :
a) subwencji oświatowej
b) dotacji z gminy
c) od sponsorów

§41

Statut Szkoły może być zmieniony w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia „Zawsze Razem’’.
Propozycja zmian winna być zaopiniowana przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.

By seo backlinking service pt maj 18th 2018 at 11:29 am  

seo backlinking service

xqddptqiy uwler uoiacvk vneu yajmpfvehbzcqqe

 

By free forex signals nie maj 20th 2018 at 12:44 am  

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you will find 93356 more Infos|Infos on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By telefoonhoesjes nie cze 10th 2018 at 5:33 am  

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|There you will find 2325 more Infos|Infos to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By Pharmacokinetics studies wt cze 19th 2018 at 7:38 pm  

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you can find 51679 additional Infos|Infos on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By boutique en ligne czw cze 21st 2018 at 2:06 pm  

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you can find 16740 additional Informations|Informations to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By Get More Info nie lip 8th 2018 at 9:27 pm  

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|Here you can find 83174 more Infos|Informations on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By nz pokies wt lip 10th 2018 at 6:16 pm  

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you will find 94155 more Informations|Infos on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By hard fuck on bed pt lip 13th 2018 at 9:25 am  

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you will find 1249 additional Infos|Infos to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By 토토사이트 pon lip 16th 2018 at 1:14 pm  

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 12338 more Infos|Infos to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By bitcoin-casino.review śr lip 18th 2018 at 1:38 pm  

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you will find 55399 more Informations|Infos on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By online casino reviews pon lip 23rd 2018 at 3:29 pm  

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you will find 7934 additional Infos|Infos to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By Självplock bilskrot nie lip 29th 2018 at 8:18 pm  

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you can find 68918 additional Infos|Informations on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By Caco 2 permeability assay wt sie 14th 2018 at 8:09 am  

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 9792 additional Infos|Informations to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By UK Chat Rooms śr sie 15th 2018 at 10:53 am  

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you can find 78147 additional Informations|Informations on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By carpet cleaning companies in dunstable nie sie 19th 2018 at 10:41 pm  

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|Here you will find 68656 more Infos|Infos on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By swingers madrid wt sie 28th 2018 at 2:03 pm  

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you can find 70730 more Infos|Infos on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By david marion minnesota wt wrz 4th 2018 at 12:30 am  

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you will find 51706 more Informations|Informations on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By PK/PD Correlation wt wrz 4th 2018 at 1:24 pm  

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you will find 65074 more Infos|Infos on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By Drug Metabolism Studies wt wrz 4th 2018 at 1:48 pm  

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you can find 22127 additional Informations|Infos to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By empresas de informática śr wrz 5th 2018 at 6:01 pm  

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you will find 62122 additional Informations|Informations on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By click site sob wrz 15th 2018 at 4:05 am  

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|Here you will find 55198 more Infos|Infos on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By compact home gym wt wrz 18th 2018 at 6:08 pm  

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you will find 40401 additional Infos|Informations to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By outsource marketing to india wt wrz 18th 2018 at 7:32 pm  

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|There you will find 56883 additional Informations|Informations on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By PK Studies outsourcing pt wrz 21st 2018 at 7:47 am  

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you can find 26203 more Informations|Informations to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By Free Teen Chat śr wrz 26th 2018 at 1:49 pm  

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|Here you will find 25009 additional Informations|Informations to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By Newer Movies pt wrz 28th 2018 at 3:53 am  

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you will find 23323 more Infos|Informations to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By bitcoin hosting sob paź 6th 2018 at 11:38 pm  

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you can find 87150 additional Informations|Informations on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By branding strategy peterborough śr paź 17th 2018 at 10:35 am  

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Informations here|There you will find 62283 additional Informations|Informations on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By replacement double glazing uk śr paź 17th 2018 at 11:20 am  

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you can find 39386 additional Informations|Informations to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By New Pokies & the best offers for online casinos in NZ pon paź 22nd 2018 at 11:43 am  

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|Here you will find 48950 more Infos|Informations to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By tyresinleeds.co.uk pon paź 22nd 2018 at 12:57 pm  

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you will find 72504 more Infos|Informations on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By International Mover wt paź 23rd 2018 at 11:25 pm  

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|Here you can find 63456 more Informations|Infos on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By kursy kosmetyczne wroc³aw śr paź 24th 2018 at 4:37 am  

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 48411 more Infos|Infos to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By herbata dilmah w kopertach śr paź 24th 2018 at 6:13 am  

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Find More Infos here|There you will find 9769 additional Infos|Infos to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By tanie przeprowadzki kraków śr paź 24th 2018 at 10:53 am  

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Infos here|There you will find 9024 more Infos|Informations to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By poœciel hotelowa śr paź 24th 2018 at 5:55 pm  

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you can find 69490 more Informations|Informations on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By GVK biosciences pon paź 29th 2018 at 10:48 am  

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you will find 88223 additional Infos|Infos on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By In Vivo Pharmacology Models wt paź 30th 2018 at 10:22 pm  

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you can find 28794 more Informations|Informations to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By Digital Marketing outsourcing agency śr paź 31st 2018 at 3:24 pm  

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Read More Infos here|Here you can find 64112 more Infos|Infos on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq śr lis 7th 2018 at 4:39 pm  

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you can find 89585 more Informations|Informations on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By agen poker czw lis 8th 2018 at 12:30 am  

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you will find 38427 more Infos|Informations to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By sofy warszawa czw lis 8th 2018 at 12:01 pm  

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you will find 63679 more Informations|Informations on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By sto³y kawowe czw lis 8th 2018 at 1:36 pm  

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you will find 43974 additional Infos|Informations to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By situs judi qq online terpercaya pt lis 9th 2018 at 6:46 pm  

… [Trackback]

[…] Find More here|Find More|Read More Informations here|There you will find 81471 additional Informations|Informations on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By Link Poker Ace99 Online nie lis 11th 2018 at 2:00 am  

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you will find 93268 additional Informations|Informations on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By Bilskrot Göteborg Ringön pon lis 12th 2018 at 1:52 pm  

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you can find 37356 more Infos|Informations to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By Some CBD wt lis 13th 2018 at 3:29 am  

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you can find 21926 additional Informations|Informations to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By ibine sarp pt lis 16th 2018 at 10:59 pm  

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you will find 28930 additional Informations|Infos to that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By yavsak sarp sob lis 17th 2018 at 6:52 am  

… [Trackback]

[…] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you will find 75360 additional Infos|Infos on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]

 

By oglan sarp sob lis 17th 2018 at 7:18 am  

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you will find 56063 more Infos|Infos on that Topic: zawszerazem.odt.pl/statut-szkoly/ […]